VIII SA/Wa 903/17

Oceń wpis

Udział w kapitale przedsiębiorstwa położonego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a udział w zarządzaniu lub kontroli

Brzmienie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) nie pozwala na uznanie, iż udział w kapitale jest równoznaczny z udziałem w zarządzaniu lub kontroli. Użycie spójnika „albo” wskazuje bowiem na to, iż branie udziału bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego kontroli nie jest równoznaczne z udziałem w kapitale.

Okoliczność, iż podatnik posiada udziały pośrednie w przedsiębiorstwie położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości poniżej 25 %, nie oznacza zatem, iż tylko z tego względu podatnik ten nie bierze udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O ile należy się zgodzić z tym, że wykonywanie funkcji zarządczych czy kontrolnych należy odnosić do rzeczywistego wpływu na kształtowanie sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, posiadanie tego wpływu uzależnione jest od całego układu własnościowego w tym przedsiębiorstwie. W tych okolicznościach posiadanie udziałów w wysokości poniżej 25 % nie musi oznaczać braku realnego wpływu na podejmowane w tym przedsiębiorstwie decyzje gospodarcze.

Przejdź do treści orzeczenia