Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

Podmioty powiązane

Oceń wpis

Podmioty powiązane to:

  1. Podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

  2. Podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

  1. ten sam inny podmiot lub

  2. małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

  1. Spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

  2. Podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Podstawa prawna – art. 11a ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 1036 z późn. zm.) oraz art. 23m ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 1509 z późn. zm.)